تلفن سایت

دانلود فایل : عمران (سازه،محاسبات)بررسی خواص حفاظتی بتن حاوی میکروسیلیس در برابر تابش گاما

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی خواص حفاظتی بتن حاوی میکروسیلیس در برابر تابش گاما
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

اثر استفاده از روان کننده بر مقاومت الکتریکی و هدایت الکتریکی

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

اثر استفاده از روان کننده بر مقاومت الکتریکی و هدایت الکتریکی
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

تاثیر جایگزینی پوزولان های طبیعی زئولیت و پومیس تفتان بر مشخصات بتن تازه سخت شده و خود متراکم

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

تاثیر جایگزینی پوزولان های طبیعی زئولیت و پومیس تفتان بر مشخصات بتن تازه سخت شده و خود متراکم
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

اثر زئولیت بر مقاومت فشاری بتنخود تراکم حاوی سنگدانه بازیافتی

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

اثر زئولیت بر مقاومت فشاری بتنخود تراکم حاوی سنگدانه بازیافتی
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

تاثیر افزودنی های شیمیایی بر مقاومت الکتریکی ملات سیمان

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

تاثیر افزودنی های شیمیایی بر مقاومت الکتریکی ملات سیمان
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی خواص مکانیکی ملات سیمانی حاوی خاکستر برگ بامبو

۱۹ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی خواص مکانیکی ملات سیمانی حاوی خاکستر برگ بامبو
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن خود تراکم با جایگزینی پوزولان های طبیعی مصنوعی و سرباره

۱۸ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن خود تراکم با جایگزینی پوزولان های طبیعی مصنوعی و سرباره
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

ارزیابی عملکرد فوق روان کننده ها در سیمان و بتن(بخش دوم جذب سطحی)

۱۸ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

ارزیابی عملکرد فوق روان کننده ها در سیمان و بتن(بخش دوم جذب سطحی)
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

ارزیابی عملکرد فوق روان کننده ا در سیمان و بتن-بخش اول(پتانسیل زتا)

۱۸ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

ارزیابی عملکرد فوق روان کننده ا در سیمان و بتن-بخش اول(پتانسیل زتا)
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی ساختار و عملکرد فوق روان ساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی ساختار و عملکرد فوق روان ساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی نقش فوق روان کننده ها در مشخصات مکانیکی و دوام بتن

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی نقش فوق روان کننده ها در مشخصات مکانیکی و دوام بتن و تاثیر استفاده از آنها در هزینه و رفتار سازه ساختمانهای بتنی
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

ارزیابی جریان پذیری بتن خود تراکم حاوی متاکائولن در نسبت های متفاوت آب به چسباننده

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

ارزیابی جریان پذیری بتن خود تراکم حاوی متاکائولن در نسبت های متفاوت آب به چسباننده
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی بر خود ترمیمی بتن با اندازه گیری مقاومت فشاری و الکتریکی

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی بر خود ترمیمی بتن با اندازه گیری مقاومت فشاری و الکتریکی
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی تاثیر پوزولان بر روی خواص مکانیکی و دوام روسازی های بتنی خود تراکم مورد استفاده در سطوح پروازی

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی تاثیر پوزولان بر روی خواص مکانیکی و دوام روسازی های بتنی خود تراکم مورد استفاده در سطوح پروازی فرودگاه ها
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی تاثیر پوزولان تراس در خواص مکانیکی و برخی از پارامتر های دوام بتن

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی تاثیر پوزولان تراس در خواص مکانیکی و برخی از پارامتر های دوام بتن
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

بررسی تاثیر الیاف بر مقاومت فشاری و کششی بتن های خود تراکم الیافی

۱۲ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

بررسی تاثیر الیاف بر مقاومت فشاری و کششی بتن های خود تراکم الیافی
مقالات تخصصی عمران. مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

مقایسه مقاومت بین بتن های حاوی الیاف برای تولید ورق های بتنی با مقاومت بالا

۱۱ اسفند ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

مقایسه مقاومت بین بتن های حاوی الیاف برای تولید ورق های بتنی با مقاومت بالا
مقالات تخصصی عمران- مقالات تخصصی بتن- آخرین مقالات انجمن بتن ایران. دانلود مقالات تخصصی بتن. آخرین دست آوردهای انجمن بتن ایران. جدیدترین تحولات در صنعت بتن. دانلود مقالات تخصصی عمران.

دانلود کنید

نقشه های معماری و سازه یک آپارتمان مسکونی در شهرستان

۱۸ دی ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

نقشه های معماری و سازه یک آپارتمان مسکونی در شهرستان

دانلود کنید

نقشه محاسبات به همراه چک لیست زلزله

۱۷ دی ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

نقشه محاسبات به همراه چک لیست زلزله

دانلود کنید

چک لیستهای محاسبات

۱۶ دی ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

چک لیستهای محاسبات

دانلود کنید

دیتیل های اجرایی سازه های فلزی

۲۴ آذر ۱۳۹۲ • عمران (سازه،محاسبات)

دیتیل های اجرایی سازه های فلزی
فاز 2 سازه های فلزی
تمام دیتیل هایی که در نقشه های فاز 2 سازه های فلزی به آن نیاز دارید.

دانلود کنید

جزوه تحلیل سازه

۳۰ بهمن ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

جزوه مفید درس تحلیل سازه جهت آمادگی مهندسین در آزمون نظام مهندسی

دانلود کنید

جزوه مکانیک خاک

۳۰ بهمن ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

جزوه مفید درس مکانیک خاک جهت آمادگی مهندسین در آزمون نظام مهندسی

دانلود کنید

جزوه فولاد

۳۰ بهمن ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

جزوه مفید درس فولاد جهت آمادگی مهندسین در آزمون نظام مهندسی

دانلود کنید

جزوه بارگذاری

۳۰ بهمن ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

جزوه مفید بارگذاری جهت مهندسین جهت آمادگی آزمون نظام مهندسی.

دانلود کنید

جزوه بتن

۳۰ بهمن ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

جزوه ی مفید درس بتن جهت آمادگی مهندسین در آزمون نظام مهندسی.

دانلود کنید

کاربرد برنامه ریزی خطی در مدیریت پروژه

۶ دی ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

کاربرد برنامه ریزی خطی به همراه مطالعه موردی در مدیریت ساخت.

دانلود کنید

کنترل پروژه

۶ دی ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

برآورد کامل هزینه ها و زمان اجرای یک ساختمان 5 طبقه بتنی

دانلود کنید

روش ساخت سد سیازاخ

۱۲ آذر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

روش اجرای اجزای ساختمانی مهم سد (سیستم انحراف آب،بدنه،سرریز) و روش ساخت سد مخزنی سیازاخ.

دانلود کنید

نصب خشک

۷ آذر ۱۳۹۱ • عمران (سازه،محاسبات)

روش نصب خشک سنگ روشی جایگزین برای روش سنتی با ملات می باشد. برای آشنایی با این روش و دیتیل های اجرا دانلود نمایید.

دانلود کنید
برو به صفحه:
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت