تلفن سایت

لیست زیرمجموعه بنایی

نمایش 1-30 از 96 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
- ۰۹۱۸۵۸۶۴۵۲۳انجام کلیه کارهای سنگ کاری , تعمیرات و تغییرات - نما , کف-سرامیک-موزاییک،دیوار چینیتهران-
تعمیرات ساختمان یاسین ۰۹۱۲۳۰۳۴۴۵۶نما؛گچبری؛کاشی؛سرامیک؛سنگ , وتغییرات نقشه؛لوله کشی سرد وگرمتهران-
- ۰۹۳۶۱۷۴۰۸۲۱سیمانکاری - دیوارچینی , کاشی - سرامیک , خرده کاریتهران-
- ۰۹۱۲۲۷۹۲۰۶۰تعمیرات - سنگ کاری , سرامیک کف،کاشی چسبی،سنگ آنتیکتهران-
- ۰۹۱۲۷۲۴۷۹۲۴تعمیرات و تغییرات ساختمان , کلی و جزئی با نقاشی تهران-
- ۰۹۱۲۴۷۵۲۹۵۲سفت کاری،سیمانکار،جدول کاری , سنگ کاری کف و موزائیک , بامصالح و غیره .تهران-
- ۰۹۱۹۰۰۹۹۰۲۴تغییرات- تعمیرات(کلی،جزیی) , برطرف کردن نم وایزوگام کاری , کاشی،سرامیک،سیمان وموزاییکتهران-
- ۰۹۱۹۰۰۷۴۶۲۹تعمیرات،بنایی، پیچ و رول پلاکتهران-
ساختمانی سبلان۰۲۱-۲۲۳۵۵۳۹۶۰۹۱۲۸۰۳۰۵۵۸مجری کنیتکس، رنگ نما، بلکا ، تغییرات , و تعمیرات کلی ساختمانتهران-
سعیدی۰۲۱-۲۲۶۱۱۷۴۴۰۹۱۲۵۷۳۰۳۵۱بازسازی، و تعمیرات بنایی و ...تهران-
خدمات ساختمانی۰۲۱-۲۲۶۱۳۸۷۰۲۱-۸۸۸۵۱۸۷۸کلیه خدمات ساختمانی، نقاشی، بنایی، گچکاری و خرده کاریتهران-
تشخیص نم۰۲۱-۲۲۶۵۶۷۹۰۰۲۱-۸۸۴۳۶۵۳۸رفع نم سرویس ها، تشخیص نم و چکه با دستگاه تهران-
ساختمانی بام۰۲۱-۲۲۷۳۳۷۹۸۰۹۱۲۶۸۳۹۷۰۴رفع نم، حمام و توالت با مواد بدون خرابیتهران-
بنایی۰۲۱-۲۲۸۸۶۳۴۳۰۹۱۲۳۴۹۰۹۶۱بازسازی تعمیرات، خرده کاری بنایی، کاشی کاری تهران-
کلیه امور ساختمانی۰۲۱-۲۶۴۰۱۹۲۹۲۰۹۱۲۴۸۶۵۱۷۷بنایی، دیوار چینی، برداشتن دیوار، کلیه کارهای بنایی تهران-
-۰۲۱-۳۳۰۶۷۶۸۰۰۹۱۲۶۹۰۶۵۵۴سنگ کاری - آجر , وسنگ ورقهتهران-
-۰۲۱-۳۳۱۸۱۷۴۲رفع نم تخریب , خرده کاری , کلیه کارهای بناییتهران-
-۰۲۱-۳۳۲۴۹۳۰۵۰۹۱۲۴۷۵۷۳۰۸گچکاری،گچبری،نقاشی،کاشی , سرامیک و کلیه کارهای ساختمانیتهران-
-۰۲۱-۳۳۲۵۲۸۴۴۰۹۱۲۲۴۴۲۳۵۲کلیه خدمات ساختمانی , سنگ سرامیک شومینه , سنگ آنتیک رابیس کاری آبنماتهران-
-۰۲۱-۳۳۳۵۲۲۱۸۰۹۱۲۸۸۸۲۱۲۴تمام امور بناییٰ، گچکاری تهران-
-۰۲۱-۳۳۳۶۳۹۸۲۰۹۳۶۴۳۸۱۴۱۵کلیه کارهای بنایی - تعمیرات , تغییرات رفع نم حمام توالت کاشی کاری , تخلیه چاه کلیتهران-
هیبت علی لطفی ۰۲۱-۳۳۴۹۶۹۴۷۰۹۱۲۴۵۹۰۲۷۴بنای سنگ کاری ،سرامیک، کاشی کاریتهران-
گچبری۰۲۱-۳۶۶۴۱۰۸۲۰۹۳۵۱۰۴۶۳۰۹تعمیرات کلی و جزئی، کلیه کارهای کاشی سرامیکتهران-
واحدیان۰۲۱-۴۴۰۹۰۳۰۰۰۹۱۲۲۰۲۶۳۷۲کاشی کاری، سرامیک، سنگ، رفع نمتهران-
گچکاری۰۲۱-۴۴۸۷۲۲۸۰۰۹۱۲۶۴۹۹۴۲۰کلیه کارهای ساختمانی، کاشی، سرامیکتهران-
خدمات باقری۰۲۱-۵۵۳۰۸۶۲۸۰۹۱۲۵۴۵۹۷۰۸بنایی ساختمان، لوله کشی آب برق و ...تهران-
گچکاری۰۲۱-۵۵۷۹۹۰۲۸۰۹۱۲۴۷۸۷۷۱۹بازسازی، گچ کاری، رفع نم، سنگ، کاشی و ...تهران-
رامین قربانی۰۲۱-۵۶۱۷۵۰۱۶۰۹۱۹۷۱۳۶۵۴۷سفت کاری و نازک کاری ساختمان و اجرای محوطه سازیتهران-
بنایی رفع نم۰۲۱-۶۶۰۱۵۷۷۳۰۹۱۲۸۴۴۰۷۵۶کلیه کارهای بنایی، بازسازی، و لوله کشی و ...تهران-
تعنیرات، گچ کاری، بنایی۰۲۱-۶۶۰۲۴۹۸۰۰۲۱-۴۴۲۲۶۰۸۷بازسازی، تعمیرات، گچ کاری، گچ بریتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت