تلفن سایت

لیست زیرمجموعه بنایی

نمایش 1-30 از 96 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
خدمات ساختمانی بابایی۰۲۱-۷۷۵۶۰۷۷۸بنایی- سرامیک- کاشی- موزائیک-نقاشیتهران-
-۰۲۱-۳۳۱۸۱۷۴۲رفع نم تخریب , خرده کاری , کلیه کارهای بناییتهران-
خدمات ساختمانی عدالت۰۲۱-۸۸۸۹۸۹۷۰تعمیرات ساختمان کلی وجزئی،نقاشی , آیفون تصویریتهران-
شادمهر۰۲۱-۷۷۷۹۷۴۰۹بنایی، گچبری ،ارک و ...تهران-
بنایی رفع نم۰۲۱-۸۸۴۳۲۲۴۶۰۲۱-۲۲۷۲۲۱۰۰کلیه کارهای بنایی، رفع نم سرویس ها، و نشت یابی با دستگاهتهران-
تعمیرات۰۲۱-۷۷۵۸۱۳۶۶۰۲۱-۳۳۰۶۸۴۱۵رفع نم، کلیه کارهای بنایی، لوله کشیتهران-
تعنیرات، گچ کاری، بنایی۰۲۱-۶۶۰۲۴۹۸۰۰۲۱-۴۴۲۲۶۰۸۷بازسازی، تعمیرات، گچ کاری، گچ بریتهران-
بنایی۰۲۱-۶۶۰۲۴۹۸۰۰۲۱-۴۴۲۲۶۰۸۷بنایی، بازسازی، تعمیرات، رفع نم سرویستهران-
تشخیص نم۰۲۱-۲۲۶۵۶۷۹۰۰۲۱-۸۸۴۳۶۵۳۸رفع نم سرویس ها، تشخیص نم و چکه با دستگاه تهران-
خدمات ساختمانی۰۲۱-۲۲۶۱۳۸۷۰۲۱-۸۸۸۵۱۸۷۸کلیه خدمات ساختمانی، نقاشی، بنایی، گچکاری و خرده کاریتهران-
گچ کار۰۲۱-۷۷۵۵۱۲۲۵۰۹۱۰۵۸۴۷۱۵۵تغییرات و تعمیرات، گچکاری و انواع کارهای ساختمانتهران-
خدمات سبز شایان۰۹۱۰۷۶۴۶۸۹۱۰۹۱۰۷۶۴۶۸۹۱اجرای سنگ، کاشی و سرامیک تهران-
سیمانکاری- گچ کاری۰۹۱۰۹۴۰۶۸۳۷۰۹۱۰۹۴۰۶۸۳۷سیمانکاری، سفت کاری، کاشی کاری، تخریب ساختمان، گچ کاریتهران-
خدمات بنایی ما۰۹۱۲۰۷۷۰۸۴۰۰۹۱۲۰۷۷۰۸۴۰تعمیرات رفع نم و گچکاری بنایی، کاشی کاریتهران-
گچبری۰۲۱-۷۷۳۵۴۲۷۳۰۹۱۲۱۳۶۶۲۸۲گچبری دستی، آرک، گلویی، نورمخفی، ابزاردستیتهران-
رضا پارسائی۰۲۶-۳۶۵۱۱۰۴۰۰۹۱۲۱۶۷۵۶۰۱بنایی، گچکاری، گچبری، ابزار، دکور، نورمخفی، سفیدکاریتهران-
کلیه امور ساختمانی۰۹۱۲۱۷۹۶۶۱۳۰۹۱۲۱۷۹۶۶۱۳کلیه امور ساختمانی تهران-
نوروزی۰۹۱۲۱۷۹۶۶۱۳۰۹۱۲۱۷۹۶۶۱۳خدمات بنایی، سنگ، سرامیک، رفع نمتهران-
واحدیان۰۲۱-۴۴۰۹۰۳۰۰۰۹۱۲۲۰۲۶۳۷۲کاشی کاری، سرامیک، سنگ، رفع نمتهران-
کلیه امور بنایی۰۲۱-۶۶۵۹۳۳۳۰-۱۰۹۱۲۲۱۵۷۹۱۵کلیه امور بنایی تهران-
-۰۲۱-۳۳۲۵۲۸۴۴۰۹۱۲۲۴۴۲۳۵۲کلیه خدمات ساختمانی , سنگ سرامیک شومینه , سنگ آنتیک رابیس کاری آبنماتهران-
گچکاری۰۲۱-۶۶۳۵۳۳۰۷۰۹۱۲۲۵۴۷۹۰۲گچبری و گچکاری دستی و سنتیتهران-
پیشگامان۰۲۱-۸۸۹۳۳۳۶۸۰۹۱۲۲۷۸۳۴۸۰تعمیرات، ایزوگام، رفع نم، بنایی، نقاشی و لوله کشیتهران-
پیشگامان۰۲۱-۸۸۹۳۳۳۶۸۰۹۱۲۲۷۸۳۴۸۰بنایی، کاشی و نقاشیتهران-
- ۰۹۱۲۲۷۹۲۰۶۰تعمیرات - سنگ کاری , سرامیک کف،کاشی چسبی،سنگ آنتیکتهران-
بنایی۰۲۱-۸۸۸۹۴۹۳۳۰۹۱۲۲۸۶۵۸۸۹بنایی و تعنیرات، و باز سازی بصورت کلی و جزئیتهران-
بنایی و تعمیرات۰۲۱-۸۸۸۹۴۹۳۳۰۹۱۲۲۸۶۵۸۸۹تعمیرات و بازسازی، گچکاری و بناییتهران-
تعمیرات ساختمان یاسین ۰۹۱۲۳۰۳۴۴۵۶نما؛گچبری؛کاشی؛سرامیک؛سنگ , وتغییرات نقشه؛لوله کشی سرد وگرمتهران-
خدمات بنایی۰۲۱-۶۶۲۶۱۳۹۲۰۹۱۲۳۳۵۲۶۴۷رفع نم، گچکاری و گچبری ساختمانتهران-
بنایی۰۲۱-۶۶۰۴۴۴۷۰۰۹۱۲۳۴۷۲۴۸۴تاسیسات بنایی، کارهای سخت رفع نم و لوله کشیتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت