تلفن سایت

لیست زیرمجموعه بنایی

نمایش 1-30 از 96 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
پناهی۰۹۳۵۲۷۶۸۶۵۲۰۹۳۵۲۷۶۸۶۵۲سفال کاری، آجر کاری و بناییاردبیل-
آجر صائب یک۰۳۱-۴۵۸۳۶۲۵۸۰۹۱۳۱۱۱۷۳۴۱تولید کننده آجر و سفال درجه یکاصفهان-
پیشگامان۰۲۱-۸۸۹۳۳۳۶۸۰۹۱۲۲۷۸۳۴۸۰تعمیرات، ایزوگام، رفع نم، بنایی، نقاشی و لوله کشیتهران-
گچکاری۰۹۱۲۵۳۵۲۲۳۷۰۹۱۲۵۳۵۲۲۳۷گچکاری، گچبری، عضو انجمن صنفی گچکاران تهرانتهران-
گچ کار۰۲۱-۷۷۵۵۱۲۲۵۰۹۱۰۵۸۴۷۱۵۵تغییرات و تعمیرات، گچکاری و انواع کارهای ساختمانتهران-
خدمات بنایی۰۲۱-۷۷۶۲۹۹۵۷۰۹۱۲۹۳۷۱۱۶۲کلیه خورده کاریها، رفع نم سرویس، بلکا، گچ کاری و ...تهران-
خدمات ساختمانی سید۰۲۱-۷۷۵۸۱۳۷۹۰۹۱۲۵۹۹۶۰۶۳تعمیرات، بازسازی، رفع نم سرویسها، نقاشی و بازسازیتهران-
گچبری۰۲۱-۷۷۳۵۴۲۷۳۰۹۱۲۱۳۶۶۲۸۲گچبری دستی، آرک، گلویی، نورمخفی، ابزاردستیتهران-
تعمیرات ۰۲۱-۷۷۵۹۲۹۴۰۰۹۱۹۷۶۳۸۲۶۸رفع نم سرویسها، گچکاری و لوله کشی و فاضلابتهران-
بنایی۰۲۱-۶۶۰۴۴۴۷۰۰۹۱۲۳۴۷۲۴۸۴تاسیسات بنایی، کارهای سخت رفع نم و لوله کشیتهران-
گچکاری۰۲۱-۴۴۸۷۲۲۸۰۰۹۱۲۶۴۹۹۴۲۰کلیه کارهای ساختمانی، کاشی، سرامیکتهران-
تشخیص نم۰۲۱-۲۲۶۵۶۷۹۰۰۲۱-۸۸۴۳۶۵۳۸رفع نم سرویس ها، تشخیص نم و چکه با دستگاه تهران-
کلیه امور ساختمانی۰۹۱۲۱۷۹۶۶۱۳۰۹۱۲۱۷۹۶۶۱۳کلیه امور ساختمانی تهران-
واحدیان۰۲۱-۴۴۰۹۰۳۰۰۰۹۱۲۲۰۲۶۳۷۲کاشی کاری، سرامیک، سنگ، رفع نمتهران-
نوروزی۰۹۱۲۱۷۹۶۶۱۳۰۹۱۲۱۷۹۶۶۱۳خدمات بنایی، سنگ، سرامیک، رفع نمتهران-
جوادی۰۹۱۲۷۹۴۶۹۶۴۰۹۱۲۷۹۴۶۹۶۴گچکاری، کلیه کارهای بنایی، کاشیکاریتهران-
خدمات بنایی ما۰۹۱۲۰۷۷۰۸۴۰۰۹۱۲۰۷۷۰۸۴۰تعمیرات رفع نم و گچکاری بنایی، کاشی کاریتهران-
تزئینات ساختمانی کاووسی۰۹۱۲۶۳۳۹۶۲۲۰۹۱۲۶۳۳۹۶۲۲ابزار، دکور، نور مخفی، آرک و گچ کاریتهران-
خدمات سبز شایان۰۹۱۰۷۶۴۶۸۹۱۰۹۱۰۷۶۴۶۸۹۱اجرای سنگ، کاشی و سرامیک تهران-
غنی۰۹۱۲۸۴۸۹۳۶۹۰۹۱۲۸۴۸۹۳۶۹کلیه کارهای بنایی، کاشیکاری، گچکاریتهران-
کلیه کارهای بنایی۰۹۱۰۱۵۵۲۲۲۹۰۹۳۰۹۰۷۸۶۳۶تیغه چینی، گچ کار، کاشی، سرامیک، رابیتس بندی، سیمان کاریتهران-
سیمانکاری- گچ کاری۰۹۱۰۹۴۰۶۸۳۷۰۹۱۰۹۴۰۶۸۳۷سیمانکاری، سفت کاری، کاشی کاری، تخریب ساختمان، گچ کاریتهران-
تعنیرات، گچ کاری، بنایی۰۲۱-۶۶۰۲۴۹۸۰۰۲۱-۴۴۲۲۶۰۸۷بازسازی، تعمیرات، گچ کاری، گچ بریتهران-
بنایی۰۲۱-۸۸۸۹۴۹۳۳۰۹۱۲۲۸۶۵۸۸۹بنایی و تعنیرات، و باز سازی بصورت کلی و جزئیتهران-
اجرای کلیه کارهای ساختمانی۰۲۱-۶۶۲۷۱۸۴۶۰۹۱۲۹۲۴۰۱۲۰اجرای کلیه کارهای ساختمانی، نوسازی تعمیرات کلی و جزئیتهران-
خدمات ساختمانی۰۲۱-۲۲۶۱۳۸۷۰۲۱-۸۸۸۵۱۸۷۸کلیه خدمات ساختمانی، نقاشی، بنایی، گچکاری و خرده کاریتهران-
بنایی۰۲۱-۲۲۸۸۶۳۴۳۰۹۱۲۳۴۹۰۹۶۱بازسازی تعمیرات، خرده کاری بنایی، کاشی کاری تهران-
تعمیرات۰۲۱-۶۶۲۶۳۹۴۵۰۹۱۲۹۳۵۲۳۸۶بنای، گچکاری، کاشی کاری و سرامیک کاری تهران-
گچکاری۰۲۱-۶۶۳۵۳۳۰۷۰۹۱۲۲۵۴۷۹۰۲گچبری و گچکاری دستی و سنتیتهران-
کلیه امور ساختمانی۰۲۱-۲۶۴۰۱۹۲۹۲۰۹۱۲۴۸۶۵۱۷۷بنایی، دیوار چینی، برداشتن دیوار، کلیه کارهای بنایی تهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت