تلفن سایت

لیست زیرمجموعه بنایی

نمایش 1-30 از 96 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
تزئینات ساختمانی کاووسی۰۹۱۲۶۳۳۹۶۲۲۰۹۱۲۶۳۳۹۶۲۲ابزار، دکور، نور مخفی، آرک و گچ کاریتهران-
خدمات سبز شایان۰۹۱۰۷۶۴۶۸۹۱۰۹۱۰۷۶۴۶۸۹۱اجرای سنگ، کاشی و سرامیک تهران-
بنایی ۰۲۱-۶۶۰۵۹۴۳۴۰۹۱۲۵۴۷۴۹۵۹اجرای کارهای ابنیه ای ساختمان اعم ازسفت کاری و نازک کاری: دیوارچینی سیمانکاری، گچکاریسراسرکشور-
اجرای کلیه کارهای ساختمانی۰۲۱-۶۶۲۷۱۸۴۶۰۹۱۲۹۲۴۰۱۲۰اجرای کلیه کارهای ساختمانی، نوسازی تعمیرات کلی و جزئیتهران-
مصالح ساختمانی شوقیان۰۲۱-۷۷۶۷۹۲۱۳۶۰۹۱۲۹۳۴۳۴۲۳ارائه و تحویل سریع مصالح ساخت تهران-
گلاره۰۲۱-۸۸۳۱۷۹۱۶۰۹۱۲۶۸۹۷۷۹۳انجام کلیه امور بنایی، تغییرات و تعمیرات و رفع نمتهران-
-۰۲۱-۸۸۲۱۲۵۶۰۰۹۱۲۸۰۹۸۸۴۶انجام کلیه کارهای , ساختمانی , طراحی،تخریب،تعمیرات،تغییرات , با استخر و سونا و جکوزیتهران-
-۰۲۱-۷۷۱۴۳۴۵۸۰۹۱۹۰۸۲۶۰۳۲انجام کلیه کارهای ساختمانی , سنگ،کاشی،سرامیک،ایزوگام , رفع نم حمامتهران-
- ۰۹۱۸۵۸۶۴۵۲۳انجام کلیه کارهای سنگ کاری , تعمیرات و تغییرات - نما , کف-سرامیک-موزاییک،دیوار چینیتهران-
خانه سپید۰۹۱۲۶۹۰۳۲۸۴۰۹۱۲۶۹۰۳۲۸۴انواع خدمات ساخت و سازتهرانشرق
بنایی۰۲۱-۲۲۸۸۶۳۴۳۰۹۱۲۳۴۹۰۹۶۱بازسازی تعمیرات، خرده کاری بنایی، کاشی کاری تهران-
-۰۲۱-۸۸۴۷۶۲۹۹۰۹۱۲۴۱۳۰۴۶۲بازسازی کلی و جزئی , گچ خاک سفید - دکور ابزار , نورمخفی ،کاشی ،سرامیک ،موزائیک , دیوارچینی ،لوله کشی آب و , فاضلاب ،ایزوگام ،رفع نمتهران-
تعنیرات، گچ کاری، بنایی۰۲۱-۶۶۰۲۴۹۸۰۰۲۱-۴۴۲۲۶۰۸۷بازسازی، تعمیرات، گچ کاری، گچ بریتهران-
گچکاری۰۲۱-۵۵۷۹۹۰۲۸۰۹۱۲۴۷۸۷۷۱۹بازسازی، گچ کاری، رفع نم، سنگ، کاشی و ...تهران-
سعیدی۰۲۱-۲۲۶۱۱۷۴۴۰۹۱۲۵۷۳۰۳۵۱بازسازی، و تعمیرات بنایی و ...تهران-
هیبت علی لطفی ۰۲۱-۳۳۴۹۶۹۴۷۰۹۱۲۴۵۹۰۲۷۴بنای سنگ کاری ،سرامیک، کاشی کاریتهران-
تعمیرات۰۲۱-۶۶۲۶۳۹۴۵۰۹۱۲۹۳۵۲۳۸۶بنای، گچکاری، کاشی کاری و سرامیک کاری تهران-
بنایی بازسازی۰۲۱-۸۸۴۳۳۱۷۸۰۹۱۹۶۳۱۰۲۲۲۶بنایی بازسازی، گچ کاری، کاشی و سرامیک کاری تهرانشمال
خدمات باقری۰۲۱-۵۵۳۰۸۶۲۸۰۹۱۲۵۴۵۹۷۰۸بنایی ساختمان، لوله کشی آب برق و ...تهران-
بنایی۰۲۱-۸۸۸۹۴۹۳۳۰۹۱۲۲۸۶۵۸۸۹بنایی و تعنیرات، و باز سازی بصورت کلی و جزئیتهران-
مومنی۰۹۱۸۷۹۱۷۷۳۱۰۹۱۸۷۹۱۷۷۳۱بنایی و سیمانکاری تهران-
خدمات ساختمانی بابایی۰۲۱-۷۷۵۶۰۷۷۸بنایی- سرامیک- کاشی- موزائیک-نقاشیتهران-
خدمات ساختمانی نیک۴۴۱۲۶۵۱۴۰۹۳۵۱۶۴۰۶۴۳بنایی، اجرای دیوار چینیتهران-
بنایی۰۲۱-۶۶۰۲۴۹۸۰۰۲۱-۴۴۲۲۶۰۸۷بنایی، بازسازی، تعمیرات، رفع نم سرویستهران-
کلیه امور ساختمانی۰۲۱-۲۶۴۰۱۹۲۹۲۰۹۱۲۴۸۶۵۱۷۷بنایی، دیوار چینی، برداشتن دیوار، کلیه کارهای بنایی تهران-
پیشگامان۰۲۱-۸۸۹۳۳۳۶۸۰۹۱۲۲۷۸۳۴۸۰بنایی، کاشی و نقاشیتهران-
شادمهر۰۲۱-۷۷۷۹۷۴۰۹بنایی، گچبری ،ارک و ...تهران-
رضا پارسائی۰۲۶-۳۶۵۱۱۰۴۰۰۹۱۲۱۶۷۵۶۰۱بنایی، گچکاری، گچبری، ابزار، دکور، نورمخفی، سفیدکاریتهران-
بنایی۰۲۱-۶۶۰۴۴۴۷۰۰۹۱۲۳۴۷۲۴۸۴تاسیسات بنایی، کارهای سخت رفع نم و لوله کشیتهران-
-۰۲۱-۷۷۵۹۲۳۷۷۰۹۱۲۴۲۱۲۳۵۹تعمیرات - تغییرات - بازسازی , آرک - ابزار - نورمخفی , رفع نم - کاشی و سرامیکتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت