تلفن سایت

لیست زیرمجموعه بنایی

نمایش 31-60 از 96 نتیجه
نامتلفن تماسموبایلموضوع فعالیتشهرمنطقه فعالیترزومه
تشخیص نم۰۲۱-۲۲۶۵۶۷۹۰۰۲۱-۸۸۴۳۶۵۳۸رفع نم سرویس ها، تشخیص نم و چکه با دستگاه تهران-
کلیه امور ساختمانی۰۹۱۲۱۷۹۶۶۱۳۰۹۱۲۱۷۹۶۶۱۳کلیه امور ساختمانی تهران-
نوروزی۰۹۱۲۱۷۹۶۶۱۳۰۹۱۲۱۷۹۶۶۱۳خدمات بنایی، سنگ، سرامیک، رفع نمتهران-
جوادی۰۹۱۲۷۹۴۶۹۶۴۰۹۱۲۷۹۴۶۹۶۴گچکاری، کلیه کارهای بنایی، کاشیکاریتهران-
غنی۰۹۱۲۸۴۸۹۳۶۹۰۹۱۲۸۴۸۹۳۶۹کلیه کارهای بنایی، کاشیکاری، گچکاریتهران-
گچکاری۰۲۱-۶۶۳۵۳۳۰۷۰۹۱۲۲۵۴۷۹۰۲گچبری و گچکاری دستی و سنتیتهران-
کلیه امور ساختمانی۰۲۱-۲۶۴۰۱۹۲۹۲۰۹۱۲۴۸۶۵۱۷۷بنایی، دیوار چینی، برداشتن دیوار، کلیه کارهای بنایی تهران-
گچکاری۰۲۱-۵۵۷۹۹۰۲۸۰۹۱۲۴۷۸۷۷۱۹بازسازی، گچ کاری، رفع نم، سنگ، کاشی و ...تهران-
بنایی رفع نم۰۲۱-۸۸۴۳۲۲۴۶۰۲۱-۲۲۷۲۲۱۰۰کلیه کارهای بنایی، رفع نم سرویس ها، و نشت یابی با دستگاهتهران-
تعمیرات۰۲۱-۷۷۵۸۱۳۶۶۰۲۱-۳۳۰۶۸۴۱۵رفع نم، کلیه کارهای بنایی، لوله کشیتهران-
سعیدی۰۲۱-۲۲۶۱۱۷۴۴۰۹۱۲۵۷۳۰۳۵۱بازسازی، و تعمیرات بنایی و ...تهران-
بنایی۰۲۱-۷۷۶۲۹۹۵۷۰۹۱۵۱۰۴۸۱۵۸کلیه خورده کاریها، رفع نم سرویس، بلکا تهران-
کلیه امور بنایی۰۲۱-۶۶۵۹۳۳۳۰-۱۰۹۱۲۲۱۵۷۹۱۵کلیه امور بنایی تهران-
خدمات بنایی۰۲۱-۶۶۲۶۱۳۹۲۰۹۱۲۳۳۵۲۶۴۷رفع نم، گچکاری و گچبری ساختمانتهران-
گچبری۰۲۱-۳۶۶۴۱۰۸۲۰۹۳۵۱۰۴۶۳۰۹تعمیرات کلی و جزئی، کلیه کارهای کاشی سرامیکتهران-
گچبری۰۲۱-۶۶۲۶۳۹۴۵۰۹۱۲۹۳۵۲۳۸۶تعمیرات، تخریب، گچ کاری،رفع نم، دیوارچینیتهران-
بنایی۰۹۱۰۲۴۵۷۹۱۸۰۹۳۸۳۷۲۳۲۱۳کلیه خدمات بنایی، تغییرات و تعمیرات تهران-
خدمات ساختمانی میلاد۰۲۱-۸۸۴۲۵۵۰۲۰۹۱۲۸۸۸۲۱۲۳رفع نم سرویس ها، با مواد خارجی لوله کشی و ..تهران-
بنایی۰۲۱-۸۸۴۷۳۹۱۲۰۹۱۲۵۹۷۴۳۷۹کلیه کارهای بنایی، رفع نم سرویس ها با مواد و ...تهران-
بنایی۰۲۱-۶۶۰۲۴۹۸۰۰۲۱-۴۴۲۲۶۰۸۷بنایی، بازسازی، تعمیرات، رفع نم سرویستهران-
بنایی و تعمیرات۰۲۱-۸۸۸۹۴۹۳۳۰۹۱۲۲۸۶۵۸۸۹تعمیرات و بازسازی، گچکاری و بناییتهران-
بابایی۰۲۱-۷۷۵۹۶۸۰۹۰۹۱۲۹۲۴۲۵۸۵تعمیرات، تغییرات، رفع نم، و خورده کاری و...تهران-
ساختمانی بام۰۲۱-۲۲۷۳۳۷۹۸۰۹۱۲۶۸۳۹۷۰۴رفع نم، حمام و توالت با مواد بدون خرابیتهران-
بنایی رفع نم۰۲۱-۶۶۰۱۵۷۷۳۰۹۱۲۸۴۴۰۷۵۶کلیه کارهای بنایی، بازسازی، و لوله کشی و ...تهران-
خدمات باقری۰۲۱-۵۵۳۰۸۶۲۸۰۹۱۲۵۴۵۹۷۰۸بنایی ساختمان، لوله کشی آب برق و ...تهران-
گلاره۰۲۱-۸۸۳۱۷۹۱۶۰۹۱۲۶۸۹۷۷۹۳انجام کلیه امور بنایی، تغییرات و تعمیرات و رفع نمتهران-
خدمات میلاد۰۲۱-۸۸۴۴۷۹۸۵۰۹۱۲۴۲۴۵۸۲۳رفع نم حام و توالت بدون خرابی با مواد، نشت یابی لوله، بناییتهران-
مومنی۰۹۱۸۷۹۱۷۷۳۱۰۹۱۸۷۹۱۷۷۳۱بنایی و سیمانکاری تهران-
مهندس وحيدفرخي۰۹۱۵۵۲۰۵۵۰۶۰۹۱۵۸۸۵۵۴۷۶كليه مراحل ساختماني ازكف تابامخراسان-
هیبت علی لطفی ۰۲۱-۳۳۴۹۶۹۴۷۰۹۱۲۴۵۹۰۲۷۴بنای سنگ کاری ،سرامیک، کاشی کاریتهران-
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت