تلفن سایت

حصار حفاظتی موقت

تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

⚖️ حصار حفاظتی موقت
ارتفاع حصار حفاظتی موقت اطراف کارگاه ساختمانی نباید از کف معابر عمومی و یا فضای مجاور آن کمتر از 190 سانتیمتر بوده و در فواصل حداکثر 2 متر دارای پایه های عمودی بوده و با شرایط ذیل طراحی گردد:
1-بار طراحی برای محل های کم خطر 100 کیلوگرم بر متر مربع و یک بار متمرکز 100 کیلوگرمی در هر نقطه از اجزای افقی آن در نظر گرفته شود.
2-مصالحی که برای ساخت حصار حفاظتی موقت بکار می روند باید فاقد اجزا و یا گوشه های تیز و برنده باشند.
تبصره: حصار کارگاهی میتواند تا حداکثر 50% یا یک دوم عرض پیاده رو را اشغال نماید. در مواردی که عرض پیاده رو کمتر از یک متر می باشد، حصار کارگاهی به عرض تمام پیاده رو خواهد بود.


نظر بدهید:

نام دریای جنوبی ایران چیست؟
telegram
طراحی سایت با طراحی سایت توسط آتی سایت